avvm1Het Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Het actieplan heeft als doel het aantal ongevallen onder motorrijders te verkleinen.

De aanvullende rijopleiding voor motorrijders richt zich vooral op het eerder kunnen inschatten van gevaarlijke situaties. Deze opleiding is vrijwillig en het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwacht dat veel motorrijders hiervan gebruik zullen maken. Samen met onder meer het CBR wordt bekeken of de interactie met motorrijders in de rijopleiding van automobilisten voldoende aan bod komt.

Ook vindt onderzoek plaats naar hoe de zichtbaarheid van de motorrijders – door bijvoorbeeld avvmdownopvallende kleding, opvallende motor en verlichting – de verkeersveiligheid beïnvloedt. Motorrijders stellen hogere eisen aan de inrichting en onderhoud van de infrastructuur dan auto’s. Het Ministerie van I&M zal samen met de andere wegbeheerders bekijken in hoeverre deze specifieke eisen kunnen worden meegenomen in de richtlijnen. Al eerder is er motorvriendelijke vangrail geplaatst in de gevaarlijkste bochten op het hoofdwegennet.

Terwijl het aantal geregistreerde motoren jaarlijks stijgt met vijf procent, is het aantal motorrijders dat in het verkeer omkomt de afgelopen tien jaar gedaald. Toch blijven motorrijders een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Bijna één op de tien verkeersdoden van het afgelopen jaar was een motorrijder.

Het extra beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers, waaronder de motorrijder, is één van de pijlers van de Strategie Verkeersveiligheid 2008-2020. Het actieplan ‘Verbeteren verkeersveiligheid motorrijders’ is samen met de leden van het Motorplatform opgesteld.


melanie-schultz-van-haegenMinister Schultz van Haegen heeft het actieplan aangeboden aan de Tweede Kamer, begeleid door de volgende brief:

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geachte voorzitter,

Het extra beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers (waaronder de motorrijder) is één van de uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft u tijdens het Algemeen Overleg van 12 februari 2009 toegezegd om specifiek voor de motor met een actieplan ter verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders te komen. Ik stuur u bijgaand graag het actieplan toe. Dit actieplan is tot stand gekomen in goed overleg met de leden van het Motorplatform: ANWB, BOVAG, CBR, FEHAC, KLPD, KNMV, LOOT, MAG, MON, Politieacademie, RAI Vereniging, RDW, ROVG, SWOV en VVN. Ik ben de leden van het Motorplatform zeer erkentelijk voor hun adviezen.

Het aantal motoren en motorscooters in Nederland is de laatste 15 jaar met gemiddeld 5% per jaar gestegen. Motoren hebben een natuurlijke plaats in het vervoerssysteem en hebben een aantal voordelen ten opzichte van een aantal andere modaliteiten: ze belasten het milieu in beperkte mate en kunnen een rol spelen bij het terugdringen van files en parkeerproblemen in de binnenstad.

Er zijn echter niet alleen maar voordelen aan het gebruik van de motor. Bijna één op de tien verkeersdoden van het afgelopen jaar was een motorrijder, namelijk 70 van de 720 verkeersdoden. Het risico om te overlijden tijdens het motorrijden is per kilometer bijna 25 keer zo hoog als dat voor automobilisten. Belangrijke oorzaken van motorfietsongevallen zijn voorrangsfouten (naar verhouding vaak omdat een automobilist de motor niet heeft opgemerkt) en het verlies van de macht over het stuur door de motorrijder. Ik vind dat onacceptabel en wil het ongevalsrisico per kilometer voor motorrijders verkleinen en zo zorgen voor minder slachtoffers onder motorrijders.

Het bijgevoegde actieplan bevat maatregelen op het gebied van gedrag, voertuig en infrastructuur die zijn gericht op het voorkómen van bovengenoemde ongevalsoorzaken. Zo zal ik onder andere aanvullende rijopleidingen laten ontwikkelen die de voertuigbeheersing en risico-perceptie van motorrijders verder verhogen en zal ik automobilisten gaan voorlichten over het rekening houden met motorrijders, specifiek bij het verlenen van voorrang en bij het rijden in de file (de filegedragscode).

Ik wil bekijken in hoeverre de (slechte) zichtbaarheid van de motorrijder een rol speelt bij ongevallen en zal de CROW vragen om de richtlijnen nog beter af te stemmen op het gebruik door motorrijders. Het volledige palet aan maatregelen vindt u in het actieplan. Deze maatregelen zullen in de komende twee jaar (dus in 2011 en 2012) worden uitgevoerd.

Dit ambitieuze actieplan blijft binnen de uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid: de maatregelen zijn proportioneel en effectief. Verschillende belangenorganisaties hebben al aangegeven zelf een rol te willen spelen bij het uitvoeren van bepaalde maatregelen. Ik stel dit zeer op prijs; verkeersveiligheid was, is en blijft een verantwoordelijkheid van iedereen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Mw. Drs. M.H. Schultz van Haegen