In 2014 heeft het Europese Parlement met grote meerderheid ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie over periodieke technische keuringen voor motorvoertuigen. In de voorgestelde richtlijn werd opgenomen dat lidstaten geen APK voor motorfietsen hoeven in te voeren indien voldoende maatregelen worden genomen om de veiligheid van motorrijders te verbeteren.

In de richtlijn staat letterlijk: “De lidstaten dienen uiterlijk op 20 mei 2017 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen.”

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de Europese Commissie voor 20 mei jl. het volgende laten weten: “Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van richtlijn 2014/45/EU heeft Nederland gekozen voor het blijvend vrijstellen van de APK-plicht van motorfietsen en driewielige motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer van 125 cm3. In artikel 4 van het Besluit voertuigen was reeds voorzien in de vrijstelling van de genoemde voertuigen, die vrijstelling blijft gehandhaafd. Een uitzondering hierop vormen de driewielige motorrijtuigen met een ledige massa van meer dan 400 kg; die zijn (en blijven) wel APK-plichtig.”

De minister gaat verder: “Nederland heeft altijd aangegeven dat de meerwaarde van APK voor deze groep beperkt is en dat alternatieve maatregelen effectiever zijn. Nederland heeft in 2009 haar eerste ‘Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders’ (AVVM) gepubliceerd, met zeven aantoonbaar effectieve maatregelen om het risico per gereden kilometer voor motorrijders te verlagen. Sinds 2015 werkt Nederland aan een vervolg op dit plan, het AVVM2. Nederland verwacht dat dit plan, dat ook weer een aantal concrete effectieve maatregelen zal bevatten, in 2017 klaar zal zijn en daarna zal worden geïmplementeerd.”